café+co grupna usklađenost

Odgovorno ponašanje i poštovanje postojećih zakonskih zahteva od velikog su značaja za café+co kao deo grupe kompanija LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG.  Ovo važi za sve, uključujući izvršni odbor, direktore, rukovodioce i zaposlene. Međutim, u svakodnevnom životu i u odnosima sa trećim stranama ne treba poštovati samo zakonske propise, već i etičke vrednosti koje grupa kompanija smatra obaveznim da upozna.

Uputstvo o usklađenosti utvrđuje principe transparentnog upravljanja, etičkog i korektnog ponašanja kao i rukovanja informacijama/korporativnom imovinom, koji su obavezujući za café+co kao deo grupe kompanija LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Svako pojedinačno doprinosi pravilnoj funkcionalnosti poslovnih procesa i održivom postojanju kompanije. Da bi se podstaklo optimalno sprovođenje Uputstva o usklađenosti, lokalni službenici za usklađenost i naš glavni službenik za usklađenost LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG deluju kao kontakt osobe.

Opšte razumevanje definisano u Uputstvu o usklađenosti deluje kao osnova za uspešnu i profesionalnu saradnju kako interno, tako i eksterno

Naše uputstvo o usklađenosti sadrži sledeće odeljke:

  1. Usklađenost sa zakonima
  2. Zabrana diskriminacije
  3. Poštena konkurencija
  4. Davanje i prihvatanje nepropisnih koristi/poklona i poziva
  5. Sukob interesa, rukovođenje paketom akcija, sekundarno zaposlenje
  6. Donacije
  7. Sponzorstvo
  8. Zaštita korporativne imovine i ne-javnih informacija

Responsible behavior and adherence to the existing legal requirements are of great importance to café+co as part of the group of companies of LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. It applies to everyone, including Executive Board, managing directors, senior executives and the employees. However, in a daily life and in dealings with third parties not only legal regulations should be respected, but also ethical values which the group of companies feels obliged to meet.

The Compliance Guideline sets forth principles regarding transparent management, ethical and correct behavior as well as handling of information/corporate property, which are binding for café+co as part of the group of companies of LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Each single one contributes to the proper functionality of business processes and sustainable existence of the company. To foster optimal implementation of the Compliance Guideline, local Compliance Officers and our Chief Compliance Officer of LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG act as contact persons.

The common understanding defined in the Compliance Guideline acts as a basis for a successful and professional cooperation both internally and externally

Our Compliance Guideline comprises the following sections:
1. Compliance with laws
2. Prohibition of discrimination
3. Fair competition
4. Granting and accepting of improper benefits/gifts and invitations
5. Conflict of interest, handling of shareholdings, secondary employment
6. Donations
7. Sponsorship
8. Protection of corporate property and non-public information